Free Cartoon Bible Stories – Tagalog (Philippines)

Libre Bibliya Tagalog Philippines

 

Pamantayan sa Paggamit

Minarapat kong gawing libre bibliya tagalog ang pag-download ng mga kwentong mula sa bibliya na mauunawaan ng mga bata sa layuning ang pagkakilala sa Panginoon ay kumalat sa buong mundo. Kahit sino ay maaaring mag-download at magbahagi ng mga kwento BASTA HINDI SILA BINEBENTA PARA KUMITA. Ang teksto sa Ingles ay hango sa Bersyon ng Bibliya na ipinasalin ni Haring James na pinahayag ni Patricia Loranger sa pananalitang mauunawaan maging ng mga bata. Ang teksto sa Tagalog ay hango sa Magandang Balita Bibliya ng taong hiniling na hindi magpakilala. Lahat ng paglalarawan ng mga halimbawa at guhit-larawan ay mula kay Patricia Loranger. Karapatang sa Paglalathala © 2012 Patricia Loranger.

You can unlock the passwords to more than 180 additional bible stories when you register for the newsletter. Just fill out the form on the side bar (or below in mobile browsers) to get access today!

BT01 Pagsilang ni Juan na Tagapagbautismo

BT02 Opo sabi ni Maria

BT03 Ang Pagbisita ng mga Pastol

This content is protected. Please enter the password to access it.

bible
Free Bible Stories and Lessons
Register for the newsletter and receive access over 96 FREE Bible Stories in either English, Afrikaan, Indonesian or Tagalog PLUS 3 MORE FREE Lessons. 
We respect your privacy.

Cart